Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

0131 ff94

giflounge:

Teaching your cat morse code

No, you come here!
kitewalk
kitewalk
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viaszarakoszula szarakoszula
kitewalk
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viaanne-marie anne-marie
kitewalk
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viaanne-marie anne-marie
kitewalk
7744 2d5c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialuvsick luvsick
kitewalk
0859 a45f 500
4149 ceef

bunjywunjy:

catgifcentral:

Failed Prank

I like how that cat obviously avoided the tape on sheer autopilot and it’s wondering what the fuck just happened

Reposted fromEvzhreon Evzhreon viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
5811 a23e 500
kitewalk
7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahonigwurm honigwurm
kitewalk
6011 e2a0
Reposted fromkarahippie karahippie viahonigwurm honigwurm
kitewalk
7204 7a93
Reposted fromtichga tichga viahonigwurm honigwurm
kitewalk
4127 480a 500
kitewalk
4823 5d80 500
kitewalk
1405 c768
Reposted fromrubinek rubinek viahonigwurm honigwurm
kitewalk
7004 f03d 500
Reposted fromtfu tfu

May 18 2018

kitewalk
7883 de13 500
Beata Pawlikowska
kitewalk
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
kitewalk
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viamyu myu
kitewalk
0288 35d1
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyu myu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl