Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

kitewalk
7769 2795
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxvou xvou
kitewalk
5921 880e
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxvou xvou
kitewalk
Na tym polega problem wieku: pewnego dnia ma się w głowie taką graciarnię, tyle ludzi i rzeczy, że trudno się w tym połapać.
— Franz-Olivier Giesbert – Kucharka Himmlera
kitewalk

Najgorsza jest chwila, gdy zdaje się nam, że już po sprawie, ale wszystko wraca.

— Chirurdzy
kitewalk
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
kitewalk
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
kitewalk
5122 d43e 500
Reposted frompistachio pistachio viaxvou xvou
kitewalk
1776 af2f 500
Reposted frommagat magat vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie
9807 a238
Reposted fromerial erial viafilmowy filmowy
kitewalk
kitewalk
kitewalk

Pamiętaj ludzi:
1. Którzy pomogli, gdy było ciężko.
2. Którzy odeszli, gdy było ciężko.
3. Którzy sprawili, że było ciężko.

— Kamil Bełz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
kitewalk
Unikam ludzi, którzy bezczelność mają za odwagę, delikatność za tchórzostwo, a milczenie jako niewiedzę.
— Khalil Gibran
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacaixa caixa
kitewalk
5336 7589 500
?
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaanne-marie anne-marie
kitewalk
Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.
— Osiecka
kitewalk
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viabehindblueeyes behindblueeyes
kitewalk
5525 e49b 500
Reposted fromTankistD TankistD viabehindblueeyes behindblueeyes
kitewalk
3412 212b 500
Reposted fromuoun uoun viashirts shirts
kitewalk
Nie nauczę się Ciebie od początku. Mogę tylko od środka, a stamtąd nie ma wyjścia innego niż przywiązanie. Przywiązać się - to już pewna zguba. Pewna i zarazem najpiękniejsza.
— Anomalie myślowe
kitewalk
6318 0f25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl